+

Ak máte záujem pravidelne dostávať informácie o náhlej cievnej mozgovej príhode, zaregistrujte sa bezplatne do nášho vzdelávacieho programu.

Prosíme vylňte všetky polia označené hviezdičkou.


Záujemca o vzdelávací program:

Kontaktná adresa a e-mail:

Súhlasím so zaradením do vzdelávacieho programu „Život v pohybe“. Súhlasím, aby mi boli bezplatne zasielané informácie týkajúce sa cievnej mozgovej príhody, liečby komplikácií a zdravého životného štýlu. Záujemca podpisom tejto karty dáva spoločnosti FreMedi s. r. o., so sídlom Partizánska 3261/18, Poprad 058 01, IČO: 46 824 910, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 26637/P, súhlas na spracovanie údajov uvedených v tejto prihlasovacej karte za účelom zaradenia do vzdelávacieho programu s názvom „Život v pohybe“. Súhlas sa udeľuje na dobu trvania vzdelávacieho programu a možno ho kedykoľvek písomne odvolať.