+

Pomôže, keď potrebnú starostlivosť o Vás už nie je možné zabezpečovať u vás doma a uvažujete o bývaní v zariadení sociálnych služieb.

Na tieto účely slúžia:

Tieto zariadenia poskytujú komplexné sociálne služby, ošetrovateľskú starostlivosť a ďalšie služby ktoré potrebujete. Zoznam zariadení nájdete na http://www.employment.gov.sk/CRP/

Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona o sociálnych službách č.448 / 2008Z.z.

Zariadení pre seniorov (ZS)

Zariadení pre seniorov (ZS) sa poskytuje sociálna služba osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, prípadne z iných vážnych dôvodov je odkázaná na pomoc inej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.Ako vybaviť

Postup pri podávaní žiadosti o umiestnenie do Zariadenia pre seniorov (ZS)

Na miestnom úrade podľa Vášho trvalého bydliska si musíte podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu .

Prílohou žiadosti je vyjadrenie lekára o zdravotnom stave (lekárska správa).

Tlačivá si môžete vyzdvihnúť priamo na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade, na internete alebo už počas hospitalizácie v nemocnici u sociálnej sestry.

Úrad vystaví lekársky posudok a sociálny posudok o odkázanosti na sociálnu službu na základe ktorých bude vydané ,,Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“.

Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutí jeho právoplatnosti si podáte „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ v príslušnom zariadení sociálnych služieb podľa druhu služby, na ktorú máte vydané Rozhodnutie.

K žiadosti priložte právoplatné Rozhodnutie (originál alebo overenú kópiu). V žiadosti sú uvedené aj ďalšie potrebné prílohy, ktoré treba doložiť.

Za služby budete doplácať, o výške poplatku Vás budú informovať v zariadení.

Domovy sociálnych služieb (DSS)

Domov sociálnych služieb (DSS) poskytuje služby osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, stupeň odkázanosti je najmenej V. Za služby budete doplácať.Ako vybaviť

Postup pri podávaní žiadosti o umiestnenie do Domova sociálnych služieb

So žiadosťou o poskytovanie služieb v Domove sociálnych služieb sa neobracajte na Vašu obec alebo mesto, ale na samosprávny kraj (VÚC- ku).

Na základe vašej žiadosti samosprávny kraj (VÚC) vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Ak žiadate o poskytovanie sociálnej služby je potrebné ešte na VÚC podať Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o umiestnenie v sociálnom zriadení, je právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.