+

Okrem zdravotných a sociálnych služieb môžete získať aj finančnú pomoc.

Úrady práce sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska poskytujú pre zdravotne ťažko postihnutých za určitých pravidiel peňažný príspevok na kompenzáciu.

Kompenzácie majú zmierniť alebo pomôcť prekonávať sociálne dôsledky, ktoré súvisia s ťažkým postihnutím (napr. úprava kúpeľne). Neslúžia na platenie bežných výdavkov (napr. poplatky za energie). Nárok na peňažný príspevok posudzuje úrad práce sociálnych vecí a rodiny, oddelenie posudkových činností a oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu.

Pri posudzovaní nárokov sa berie do úvahy zdravotný stav na základe lekárskych posudkov a nelekárskych kritérií, napr. osobnostné predpoklady (zdatnosť, zručnosti), rodinné prostredie, najmä možnosť vzájomnej pomoci a prostredie v ktorom postihnutý žije, napr. bariérovosť bývania, či dostupnosť služieb v okolí.

Peňažný príspevok sa poskytuje napr. na kompenzácie za: