+

Tieto pravidlá a zásady o ochrane osobných údajov sú sumarizáciou postupov, akými zbierame, uchovávame a používame informácie o jednotlivých osobách. Používaním tejto webovej stránky alebo vyplnením osobných údajov na prihláškach pre bezplatné zasielanie informácií súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií, ako je uvedené v týchto pravidlách a zásadách ochrany osobných údajov. Rovnako tiež beriete na vedomie, že spoločnosť FreMedi, s.r.o., ktorá spravuje túto stránku, môže pravidelne aktualizovať, pozmeniť, pridávať, odstraňovať alebo inak upravovať tieto zásady ochrany osobných údajov podľa svojho uváženia a bez predchádzajúceho oznámenia. Zmeny budeme zverejňovať na tejto stránke, aby sme sprostredkovali plnú informovanosť o tom, aké druhy informácií zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností ich možno sprístupniť.

Naše pravidlá a zásady o ochrane osobných údajov sú umiestnené na našej domovskej stránke. Ďalej je na ne odkaz na každej podstránke stránky, kde sa vyžadujú osobné údaje. V prípade potreby Vám poskytneme ďalšie objasnenie ohľadne cieľov, na ktoré sa tieto údaje použijú. Naše pravidlá a zásady Vám povedia, ako budeme zaobchádzať so všetkými údajmi o Vás, ktoré dobrovoľne uvediete v súvislosti s Vaším používaním našich webových stránok.

Vaše súkromie

Pod pojmom „osobné údaje“ uvedeným v týchto pravidlách sa myslia informácie, ako sú napr. Vaše meno, dátum narodenia, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo a podobne. Vo zásade spoločnosť FreMedi, s.r.o nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu. Vyhradzujeme si však právo vykonať za mimoriadnych okolností ďalšie spracovanie v miere povolenej alebo stanovenej zákonom.

Ako a kedy Vaše osobné údaje zhromažďujeme?

Spôsob používania a narábania s Vašimi osobnými údajmi

Väčšina našich služieb nevyžaduje žiadnu formu registrácie, pričom Vám umožňuje navštíviť našu stránku bez toho, aby ste uvádzali akékoľvek údaje. Niektoré služby, napr. zaradenie do bezplatného vzdelávacieho programu, však registráciu vyžadujú. Pri registrovaní, možno budete musieť vyplniť niektoré z políčok (niektoré sú povinné a niektoré sú nepovinné), ako aj zvoliť si užívateľské meno a heslo. Ak nebudete chcieť uviesť niektoré osobné údaje, ktoré sú požadované, pravdepodobne nezískate prístup k niektorým službám (napr. zasielanie medicínskych informácií o ochoreniach) alebo častiam stránky, ktoré sprostredkovávajú našu odpoveď na Vašu otázku.

Osobné údaje spracujeme na účely, o ktorých Vás budeme informovať, keď Vás budeme žiadať o informácie. Napríklad môžeme zhromažďovať a používať osobné údaje na to, aby sme Vám poskytovali výrobky a služby, za výrobky a služby, ktoré budete chcieť Vám fakturovali, obchodovali s výrobkami a službami, o ktorých sa domnievame, že by mohli byť pre Vás zaujímavé a prospešné, alebo s Vami na iné účely komunikovali.

Vaše údaje vedieme v súlade so všetkými platnými zákonnými alebo etickými požiadavkami na podávanie správ alebo zadržanie dokumentácie.

Nesprostredkovanie informácií

Vaše osobné údaje nepredáme, nebudeme zdieľať ani inak nebudeme šíriť tretím stranám s výnimkou prípadov uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Niektoré vybrané služby v budúcnosti môžeme vykonávať v spolupráci s partnerskými spoločnosťami. Vaše osobne identifikovateľné informácie môžeme sprístupniť iným partnerským spoločnostiam FreMedi, s.r.o na celom svete, ktoré budú súhlasiť s tým, že s nimi budú zaobchádzať v súlade s týmito Pravidlami a zásadami ochrany osobných údajov a iba podľa podmienok týchto Pravidiel a zásad o ochrane osobných údajov. Osobné údaje môžu byť občas prenesené tretím stranám, ktoré konajú v mene spoločnosti FreMedi, s.r.o alebo v súvislosti s obchodnou činnosťou spoločnosti FreMedi, s.r.o, na ďalšie spracovanie výhradne v súlade s účelom (účelmi), na ktorý boli tieto údaje pôvodne zhromažďované, ako napr. dodacie služby, vyhodnotenie alebo technická podpora. Tieto tretie strany prijali záväzok a spoločnosti FreMedi, s.r.o sa zmluvne zaviazali, že budú používať osobné údaje iba na dohodnutý účel, nepredajú Vaše osobné informácie tretím stranám a nesprístupnia ich tretím stranám okrem prípadov stanovených zákonom. Keď sa vyskytne prezradenie osobných údajov tretej strane, budeme sa zo všetkých síl snažiť zabezpečiť, aby sa spracovanie vykonalo v súlade s účelmi a v rámci obmedzení, na základe ktorých boli tieto údaje pôvodne zhromažďované.

Pre korektnosť uvádzame, že existujú ešte ďalšie dve výnimočné situácie, za ktorých osobné údaje zhromažďované od Vás môžu byť prenesené tretej strane. Prvá je v prípade, že táto stránka a údaje o záujemcovi o služby súvisiace s ňou sú predané, postúpené alebo prenesené; vtedy požiadame kupujúceho, nadobúdateľa alebo príjemcu, aby zaobchádzal s osobnými údajmi v súlade s týmito Pravidlami a zásadami o ochrane osobných údajov. Druhý prípad, keď osobné údaje môžu byť sprístupnené tretej strane, nastane, keď nás požiadajú, aby sme tak spravili v dôsledku platného zákona, nariadenia súdu, vládneho nariadenia alebo vyšetrovania.

Právo na aktualizáciu, úpravu a vymazanie údajov

Máte zákonné právo požadovať od nás, aby sme Vaše osobné údaje aktualizovali, opravili alebo vymazali. Navyše venujte, prosím, pozornosť názvu a vzhľadu webovej stránky, kde ste poskytli tieto informácie, ako aj ďalšie informácie, ktoré by ste chceli, aby sme opravili, aktualizovali alebo vymazali. Vaše požiadavky budeme riešiť rýchlo a dôsledne. Žiadosti o vymazanie osobných údajov budú podliehať všetkým platným zákonným alebo etickým povinnostiam na podávanie správ, vypĺňanie dokumentov alebo ich zadržanie, ktorými sme viazaní.

Bezpečnosť a dôvernosť

Na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, používame dátové siete chránené, okrem iného, štandardnou ochrannou stenou firewall a ochranným heslom. Počas narábania s Vašimi osobnými údajmi s vysokou vážnosťou prijmeme opatrenia priamo a primerane vytvorené na ochranu týchto informácií pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom, prezradením, pozmenením alebo zničením. Hoci nemôžeme dať záruku na ochranu proti žiadnej strate, zneužitiu alebo pozmeneniu údajov, pokúsime sa týmto poľutovaniahodným prípadom predchádzať.

Súbory „cookie“ a anonymné údaje

Ubezpečujeme Vás, že my NEZHROMAŽĎUJEME ani NEVYHĽADÁVAME cez „tagy“ alebo súbory „cookie“ žiadne osobne identifikovateľné informácie o našich návštevníkoch, ako sú mená, adresy, e-mailové adresy alebo telefónne čísla. Ak sa chcete dozvedieť sa viac o webových tagoch a súboroch cookie súvisiacich s online reklamou alebo o rozhodnutí o neúčasti pri zhromažďovaní anonymných informácií tretími stranami, navštívte, prosím, webovú stránku Network Advertising Initiative website.

Môžeme zbierať a spracúvať anonymné informácie o návštevnosti našich webových stránok. Tieto anonymné informácie nám pomáhajú zlepšiť obsah našich stránok a identifikovať, ktoré informácie na nich sú pre návštevníkov dôležité.

Osobné informácie a deti

Väčšina služieb, ktoré sú k dispozícii na tejto stránke, je určená pre osoby staršie ako 18 rokov. Každý návštevník, ktorý požaduje informácie o ochoreniach alebo liečbe musí mať 18 a viac rokov. Nebudeme vedome zhromažďovať, používať ani sprístupňovať osobné údaje od neplnoletých osôb, ktoré majú menej ako 18 rokov a ich vek bude možné z poskytnutých informácií identifikovať. Riadime sa zákonmi na ochranu detí.

Odkazy na iné stránky

Tieto Pravidlá a zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na túto webovú stránku a služby, ktoré prostredníctvom nej poskytujeme. Na našich stránkach môžu byť odkazy aj na iné webové stránky, o ktorých si myslíme, že by mohli byť pre našich návštevníkov zaujímavé. No vzhľadom na povahu internetovej siete nemôžeme zaručiť bezpečnosť a dôveryhodnosť každej webovej stránky, na ktorú odkazujeme, ani byť zodpovední za obsah stránok iných, ako je táto.

Kontaktujte nás

Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky k dodržiavaniu týchto Pravidiel a zásad o ochrane osobných údajov, alebo ak by ste radi dali nejaké odporúčania na zlepšenie kvality našich Pravidiel a zásad o ochrane osobných údajov, pošlite nám, prosím, mail na fremedi@fremedi.sk

Pravidlá a zásady o ochrane osobných údajov boli naposledy aktualizované 27.11.2012. Pravidelne a neustále sa sústreďujeme na zdokonaľovanie spravovania údajov, ktoré nám poskytnete.
Dátum poslednej aktualizácie: 27.11.2012.

Pravidlá používania stránok a služieb

Všeobecná časť

Návštevou našich stránok a ich prehliadaním bez námietok a výhrad súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami a pravidlami.

Medicínske informácie/zdravotný stav

Informácie na tejto webovej stránke majú iba všeobecný informačný charakter. Informácie nie sú určené na to, aby poskytovali komplexné lekárske informácie alebo nahrádzali lekárske vyšetrenie. Ak máte nejaké zdravotné ťažkosti, bezodkladne navštívte lekára. Neposkytujeme žiadnu osobnú lekársku diagnózu ani rady ohľadne liečby konkrétneho pacienta. Všetky poskytnuté odporúčania majú informačný charakter. Vždy by ste mali získať komplexné lekárske informácie o Vašich liekoch na lekársky predpis alebo zdravotníckych pomôckach (vrátane ich zdravotných prínosov a možných nežiaducich účinkov) na základe lekárskeho vyšetrenia a prediskutovania náležitého užívania lieku alebo zdravotníckych pomôcok priamo s Vaším ošetrujúcim lekárom.

Používanie informácií

Prosím pokladajte za samozrejmé, že všetko, čo vidíte a čítate na týchto stránkach, je chránené autorskými právami, pokiaľ nie je uvedené inak.

Odmietnutie záruk

Našou snahou je neustále vyvíjať úsilie a zabezpečiť, aby boli informácie na našich stránkach presné a aktualizované. Napriek tomu tieto informácie môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Spoločnosť FreMedi, s.r.o neposkytuje žiadne záruky ani tvrdenia, pokiaľ ide o presnosť akýchkoľvek informácií. Spoločnosť FreMedi, s.r.o ani spolupracujúce spoločnosti podieľajúce sa na vytváraní, výrobe alebo sprístupnení týchto stránok a služieb nebudú zodpovedné za priame, nepriame alebo trestné odškodné vyplývajúce z používania alebo neschopnosti používať túto stránku alebo služby, alebo akejkoľvek chyby alebo opomenutia v obsahu tejto stránky alebo služieb. FreMedi, s.r.o tiež nepreberá žiadnu zodpovednosť a nebude zodpovedná za žiadne poškodenie Vášho počítača ani iného majetku, ako ani za vírusy, ktoré ich môžu infikovať v dôsledku prístupu k informáciám alebo ich používania.