+

O vydanie Preukazu pre ZŤP osobu treba požiadať na príslušnom Úrade práce sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska (www.upsvar.sk).

Podmienkou na vydanie preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím je posúdenie funkčnej poruchy zdravia, ktorá musí byť 50%, pričom sa prihliada na lekárske a nelekárske posudkové kritériá.

Preukaz sa vyhotovuje osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej bolo vydané Rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu, alebo Rozhodnutie o preukaze. Ak je osoba odkázaná na sprievodcu, vybavuje sa jej Preukaz s ťažkým zdravotným postihnutím v sprievode.