+

Mozgová porážka je ochorenie zapríčinené rýchlou stratou mozgových funkcií v určitej časti mozgu v dôsledku prasknutia alebo upchania niektorej mozgovej cievy, čo má za následok poškodenie okolitých nervových buniek.

Toto poškodenie je pri ischemickej cievnej mozgovej príhode zapríčinené nedostatočným prívodom kyslíka a živín do postihnutej oblasti mozgu.

Ak sa prietok krvi v postihnutej oblasti obnoví v priebehu niekoľkých minút, dochádza len k poruchám funkcie mozgového tkaniva, teda nemusí dôjsť k trvalému poškodeniu mozgového tkaniva. Pri dlhšie trvajúcej poruche dodávky kyslíka však dochádza k odumieraniu mozgových buniek, čo sa prejaví ako infarkt mozgu.

Pri mozgovom krvácaní (hemoragickej cievnej mozgovej príhode) vzniká poškodenie tlakom krvi prúdiacej z prasknutej cievy, ako i následným nedostatočným prívodom kyslíka a živín do postihnutej oblasti mozgu.

Aké sú rizikové faktory vzniku cievnej mozgovej príhody?

Aké sú varovné príznaky cievnej mozgovej príhody?

V prípade akéhokoľvek podozrenia na mozgovú porážku volajte rýchlu zdravotnícku pomoc! Do príchodu sanitky si ľahnite na chrbát, dýchajte čerstvý vzduch a pokúste sa zostať pri vedomí.

Akú liečbu cievnej mozgovej príhody môžem podstúpiť?

Pri ischemickej cievnej mozgovej príhode je cieľom liečby urýchlene obnoviť krvný obeh v postihnutej oblasti mozgu. To sa môže v závislosti od času a za splnenia určitých podmienok dosiahnuť liekmi, ktoré rozpúšťajú zrazeniny v krvi (vnútrožilová alebo vnútrotepnová trombolýza), alebo mechanickým odstránením krvných zrazenín v cievach).

Pri mozgovom krvácaní spočíva liečba najprv v identifikácii zdroja krvácania a v neskoršej úprave vnútrolebečného tlaku príslušnými liekmi. Niektoré typy krvácania sa môžu liečiť angiografickou intervenciou (včasná operácia), alebo následným neurochirurgickým zákrokom, ktorý definitívne odstráni možný vznik ďalšieho krvácania.

Vaša ďalšia terapia i preventívne postupy spočívajú najmä v zmene Vášho spôsobu života (zdravý životný štýl), ako i v ďalšej liečbe liekmi (sekundárnej prevencii), ktorá je v rukách Vášho ošetrujúceho lekára.

Zabránenie vytváraniu krvných zrazenín v cievach je jedným z najdôležitejších cieľov sekundárnej prevencie. Dosiahne sa pravidelným užívaním liekov na „riedenie krvi“. Hovoríme o antikoagulačnej liečbe (koagulácia = zrážanie krvi) a o antiagregačnej liečbe (agregácia = vytváranie zhlukov krvných doštičiek).

Ďalšou nemenej dôležitou úlohou následnej liečby je zabezpečenie pravidelného srdcového rytmu, ako i znižovanie hladiny cholesterolu v krvi, kontrola a liečba krvného tlaku a cukrovky, ktoré dosiahneme pravidelným užívaním ďalších liekov.

Aké sú riziká užívania liekov na riedenie krvi?

Užívanie liekov na riedenie krvi je potrebné neustále sledovať. Ak je dávka lieku priveľká, krv je priveľmi riedka a má nižšiu zrážavosť, čo môže spôsobiť krvácanie z nosa, krvácavosť ďasien, pomalšie hojenie raniek, vyšší výskyt modrín, krvácanie z gastro-intestinálneho traktu, až prípadné závažné vnútorné krvácanie.

Naopak, ak je dávka lieku nedostatočná, krv sa stáva priveľmi hustou, čo môže viesť k zvýšenému riziku tvorby krvných zrazenín, a teda aj k zvýšenému riziku vzniku ischemickej cievnej mozgovej príhody.

Preto je nevyhnutné, aby ste sa dôsledne riadili pokynmi Vášho ošetrujúceho lekára a lieky užívali pravidelne a v stanovenej dávke. Vynechanie aj jednej dávky môže byť nebezpečné. Pred plánovanými chirurgickými a zubárskymi výkonmi treba po dohode s ošetrujúcim lekárom na určitý čas liek vysadiť alebo jeho dávku znížiť.

Mali by ste chodiť na pravidelné kontroly a krvné testy. V prípade akýchkoľvek nežiaducich účinkov informujte svojho lekára.

Aké môžu byť následky cievnej mozgovej príhody?

Následky cievnej mozgovej príhody závisia na konečnom rozsahu a lokalizácii postihnutého mozgového tkaniva. Len niektorí pacienti sa vracajú do života bez akéhokoľvek postihnutia.

Medzi časté následky mozgovej porážky patrí: ochrnutie končatín, svalová stuhlosť – spasticita, poruchy reči v zmysle zlej výslovnosti, poruchy schopnosti vyjadriť sa či porozumieť, zmeny psychiky, depresia, demencia či epilepsia, ale i pomočovanie a únik stolice.

Čo je spasticita?

Spasticita je definovaná ako stav zvýšeného svalového napätia, ako odpor pociťovaný pri pasívnom naťahovaní svalu.

Spasticita môže byť zdrojom silných a nepríjemných bolestí, môže výrazne zhoršovať celkovú kvalitu života a negatívne ovplyvňovať všetky denné aktivity, lebo narušuje hybnosť, sebaobsluhu, obmedzuje pacienta v bežných denných aktivitách - osobná hygiena, obliekanie, zhoršuje fyzickú zdatnosť a môže viesť k preležaninám, svalovým kontrakturám. Silné bolesti majú negatívny vplyv aj na spánok.

No na druhej strane môže byť spasticita aj akousi “výhodou” pri niektorých denných aktivitách – držanie pohára, či opora pri chôdzi.

Môže sa cievna mozgová príhoda u mňa zopakovať?

Riziko opakovania sa mozgovej porážky je pomerne vysoké, preto je treba dôsledne dodržiavať zásady sekundárnej prevencie. Do 30 dní po prekonaní prvej cievnej mozgovej príhody je pravdepodobnosť zopakovania 3-10%. Do piatich rokov sa riziko zvyšuje na 25-40 %.

Môže sa môj stav po prekonaní cievnej mozgovej príhody zlepšiť? Ako môžem mozgovej porážke predchádzať?

Veľmi dôležitou súčasťou Vašej liečby po prekonaní cievnej mozgovej príhody je zdravý životný štýl. Je potrebné, aby ste sa vyhýbali fajčeniu, alkoholu, jedlám s vysokým obsahom tukov, a aby ste sa vyhýbali sa stresovým situáciám.

V závislosti od možností a stavu postihnutia je vhodná fyzická aktivita, rehabilitácia a šport.

Váš neurológ by mal pravidelne sledovať Váš zdravotný stav a v prípade potreby navrhnúť zmenu ďalšej liečby liekmi či navrhnúť intervenčný zákrok (operáciu alebo angioplastiku).

Spracovala: